Майбутнім водіям значно полегшили життя

Сер­вісні цен­три МВС оп­ри­люд­ни­ли он­лайн усі мар­шру­ти, за яки­ми скла­да­єть­ся дру­гий етап прак­тичної час­ти­ни іс­пи­ту на от­ри­ман­ня пра­ва ке­ру­ван­ня тран­спортни­ми за­со­ба­ми. Усі схе­ми мар­шру­тів бу­ло онов­ле­но піс­ля пе­рег­ля­ду від­по­від­но до ак­ту­аль­ної си­ту­ації на до­ро­гах, повідомляє denzadnem.com.ua.

За по­си­лан­ням мож­на об­ра­ти свій ре­гі­он, те­ри­то­рі­аль­ний сер­вісний центр МВС, зруч­ний для скла­дан­ня іс­пи­ту, та за­ван­та­жи­ти схе­ми мар­шру­тів. За кож­ним сер­вісним цен­тром МВС зак­ріпле­но від 2 до 7 мар­шру­тів, кот­рі оби­ра­ють­ся ек­за­ме­на­то­ром пе­ред про­ве­ден­ням іс­пи­ту.

Пер­ший етап про­хо­дить на май­дан­чи­ку для нав­чання з по­чат­ко­во­го ке­ру­ван­ня. Мар­шру­ти ви­ко­рис­то­ву­ють­ся для про­ход­ження дру­го­го ета­пу прак­тично­го іс­пи­ту з ПДР, який про­во­дить­ся в ре­аль­них умо­вах до­рожнього ру­ху.

По­ря­док от­ри­ман­ня пос­відчен­ня во­дія впер­ше нас­тупний: не­об­хідно прой­ти ме­дог­ляд, за­кін­чи­ти нав­чання та склас­ти іс­пит в ав­тошко­лі, під­го­ту­ва­ти і по­да­ти від­по­від­ний па­кет до­ку­мен­тів до те­ри­то­рі­аль­но­го сер­вісно­го цен­тру МВС для до­пус­ку до іс­пи­тів.

На­га­да­ємо, що з 27 лис­то­па­да 2017 ро­ку в Ук­ра­їні пос­відчен­ня во­дія впер­ше ви­да­єть­ся стро­ком на 2 ро­ки.

На сай­ті Го­лов­но­го сер­вісно­го цен­тру МВС мож­на під­го­то­ву­ва­ти­ся до те­оре­тич­ної час­ти­ни іс­пи­ту з ПДР зав­дя­ки без­коштов­но­му он­лайн-тре­на­же­ру. Він є іден­тичним до іс­пи­ту, що скла­да­єть­ся в сер­вісно­му цен­трі МВС. Та­кож на сай­ті мож­на за­ван­та­жи­ти пов­ний пе­ре­лік пи­тань з ПДР та ва­рі­ан­ти від­по­ві­дей на них.

Не пропустіть

Цей веб-сайт використовує файли cookie щоб вам було зручно користуватися сайтом. Прийняти